امور مالیاتی شرکت 
تمامی مشتریان شرکت اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند برای خریدهای خود از شرکت تندیس رایان فاکتور رسمی مورد قبول اداره دارائی و مالیات دریافت نمایند , فاکتوری از منظر شرکت تندیس رایان معتبر و رسمی میباشد که وجه آن به حساب رسمی شرکت واریز و یا چک آن به نام شرکت تندیس رایان قرن صادر شده باشد , شرکت تندیس رایان خود را موظف میداند در پایان هر فصل فروش خود را به اداره مالیات اعلام نماید .

مالیات بر ارزش افزوده  
میزاان مالیات بر ارزش افزوده در سال 1395 معادل 9 درصد میباشد که از این میزات 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض میباشد که شرکت تندیس رایان بر طبق ارائه گواهینامه ارزش افزوده آن را از مشتریان اخذ و به اداره مالیات بر ارزش افزوده تحویل میدهد . 

بررسی صحت گواهینامه ارزش افزوده
شما سروران ارجمند میتوانید با مراجعه به وب سایت WWW.EVAT.IR بخش بررسی اعتبار گواهی نامه ثبت نام با وارد کردن کد اقتصادی یا شناسه ملی از اعتبار گواهی نامه شرکت و همچنین تاریخ انقضاء آن مطلع شوید , لازم به ذکر است شرکت یک نسخه کپی از گواهی ارزش افزوده را در هنگام خرید فاکتور به مشتری تحویل خواهد داد .