ساعت کار بخش های مختلف شرکت
ساعت کاری بخش های مختلف شرکت شامل ( دپارتمان فروش , دپارتمان مالی , دپارتمان پشتیبانی فنی , دپارتمان گارانتی و خدمات پس از فروش )  به تفکیک در 6 ماه اول سال و 6 ماه دوم سال به شرح زیر میباشد . 

ساعت کار 6 ماه اول سال

دپارتمان فروش    :  از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 9 الی 17:30 )  -  روز 5 شنبه ( از ساعت 9 الی 13:30 )
دپارتمان مالی       :  از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 9 الی 17:00 )  -  روز 5 شنبه ( از ساعت 10 الی 12:00 )
دپارتمان پشتیبانی  : از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 10 الی 16:00)  -  روز 5 شنبه ( از ساعت 10 الی 11:00 )
دپارتمان گارانتی     : از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 10 الی 16:00)  - روز 5 شنبه ( تعطیل میباشد )

ساعت کار 6 ماه دوم سال


دپارتمان فروش    :  از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 9 الی 17:00 )  -  روز 5 شنبه ( از ساعت 9 الی 13:30 )
دپارتمان مالی       :  از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 9 الی 16:30 )  -  روز 5 شنبه ( از ساعت 10 الی 12:00 )
دپارتمان پشتیبانی  : از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 10 الی 16:00)  -  روز 5 شنبه ( از ساعت 10 الی 11:00 )
دپارتمان گارانتی     : از روز شنبه تا 4 شنبه ( از ساعت 10 الی 16:00)  - روز 5 شنبه ( تعطیل میباشد )