شماره حساب 

فاکتورهای رسمی شرکت که با فرمت چاپخانه ائی میباشد و شامل مالیات و ارزش افزوده میباشد , میبایست به حساب های رسمی شرکت واریز گردد . و فاکتورها یا واریزی هایی که ارتباطی با امور مالیات ندارند میبایست به حساب غیر رسمی شرکت واریز گردند , که به شرح زیر میباشد .

شماره حساب های رسمی به نام شرکت تندیس رایان قرن ( بانک ملت )
شماره حساب بانک ملت : 5288252173
شماره کارت بانک ملت   : 6104337900341890
شماره حساب شبای بانک ملت : IR 40 0120 0000 0000 5288 3521 73

شماره حساب غیر رسمی شرکت به نام سرکار خانم المیرا رنجبر سفیدان ( بانک ملت )
شماره حساب بانک ملت : 5038707885
شماره کارت بانک ملت   : 6104337954045959
شماره حساب شبای بانک ملت : IR 64 0120 0000 0000 5038 7078 85