منشور اخلاقی

شرکت تندیس رایان میکوشد با ايمان به اراده خالق هستي و در جهت حفظ منافع و رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما مي باشند ، به رعايت اصول منشور اخلاقی معتقد و تمام توان خود را در جهت اجرای بند به بند این منشور به کار بگیرد . 


منشور داخلی شرکت

حضور به موقع در محل كار و وقت شناسي در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع ,  خوشرويي و متانت نسبت به همكاران و مراجعان , راهنمايي و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش جهت تأمين نيازهاي منطقي و رضايتمندي آنان ,  ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب , انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني , رازداري و خودداري از افشاء اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان , رعايت اعتدال و توازن بين زندگي شغلي و خانوادگي
حفظ منافع و رضایتمندی مشتریان

شرکت تندیس رایان میکوشد تمام توان خود را در جهت اجرای بند های منشور اخلاقی شرکت به کار بگیرد , تمامی پرسنل شرکت تندیس رایان موظف شده اند روابط فیمابین مشتریان با این شرکت را طبق رعایت اصول اخلاقی و کرامت انسانی  پیگیری نمایند , در منشور اخلاقی به کارکنان شرکت توصیه شده است در صورت اختلاف در مباحث های مختلفی از قبیل ( گارانتی , بدهی , عدم رضایتمندی ) مطالب و بیانات مشتری را به دقت مکتوب نمایند و در اولین فرصت نسبت به تشکیل جلسه اقدام نمایند تا نسبت رفع سوء تفاهم احتمالی و یا مساعدت در مواردی که مشتری ذینفع نیست اقدام نمایند .